Начин на греење

во јавните објекти во Република Северна Македонија

Легенда

Јавни објекти на државната управа

Јавни објекти на единиците на локалната самоуправа

Нема одговор Дрво Екстра лесно(нафта) Мазут Јаглен Струја Гас Централно греење Обновлива енергија (геотермални пумпи и сончеви колектори) Пелети Комбинирано
Институција Општина Јавен објект на: Гориво Моќност на ложиште Потрошувачка Можност за замена Опции Подготвена документација Обезбедени средства Потребни средства Приоритет