Р Е Г И С Т А Р

А и Б Еколошки Дозволи издадени во Република Северна Македонија

А - Еколошка Дозвола

Б - Еколошка Дозвола

Носител на дозвола Адреса Категорија Индустрија Линк до документација Архивски бр. Издадено на